Allergen – Vegetable Mix – Pea, White bean, Carrot, Potato